Regulamin zajęć dla par, solo, pole dance dla kart partnerskich OK System

Każdy kursant  korzystający z kart partnerskich w Szkole Tańca FEN: OK SYSTEM, zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 50 zł/os najpóźniej  na 3 dni przed startem zajęć w celu rezerwacji miejsca w grupie. Istnieje również możliwość zajęciach poinformuje o rezygnacji z kursu.

Nieobecności na zajęciach.

W przypadku nieobecności na zajęcia w ciągu 14 dni należy  odrobić nb na grupie innej niż uczęszczana (dowolny styl).

W przypadku braku odrobienia zajęć z kaucji za nb potrącana jest kwota 25zł. Po przepadku części kaucji wymagana jest ponowna dopłata do pełnej wysokości kaucji.

Regulamin Szkoły Tańca FEN dla u użytkowników kart partnerskich i postanowienia z niego wynikające zapewniają ciągłość zajęć oraz jednocześnie chronią zarówno użytkowników kart jak i Szkołę Tańca FEN przed problemem braku w zajęć z powodu niewystarczającej frekwencji kursantów. Regulamin i warunki korzystania z zajęć stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed brakiem zajęć z powodu niskiej  frekwencji pomimo przybycia uczestników zajęć.

Szkoła zastrzega sobie odwołanie zajęć jeśli frekwencja uczestników nie przekroczy 4 osób w danej grupie.

Użytkownicy kart partnerskich zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego Szkoły tańca FEN, rozpoczęcie kursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kursant, który podjął uczestnictwo w zajęciach i odbył  liczbę zajęć zgodnie z deklaracją jaką złożył przy starcie zajęć, w przypadku dalszego udziału w zajęciach (poza zadeklarowanym czasem) automatycznie wyraża zgodę na przedłużenie deklaracji o kolejne dwa miesiące o ile nie zastrzegł, że rezygnuje z zajęć w dniu zakończenia poprzedniej deklaracji, dlatego nie jest wymagana forma pisemna „przedłużenia deklaracji” (automatycznie przy braku rezygnacji deklaracja przedłuża się i wszystkie związane z nią formalności i opłaty, umowa nie ustaje).

Kaucja zwracana jest w przeciągu 14 dni roboczych od dnia mailowego zgłoszenia o rezygnacji z zajęć na adres: taniec-fen|wp.pl| |taniec-fen|wp.pl
Warunkiem ubiegania się o zwrot są:
- Zakończenie deklarowanego czasu uczestnictwa (rezygnacja w trakcie deklarowanego czasu uczestnictwa jest równoznaczna z przepadkiem kaucji).
- ilość zadeklarowanych zajęć musi być zgodna z ilością odbytych zajęć.
- posiadanie dowodu wpłaty kaucji

Zwrot kaucji jest weryfikowany na podstawie otrzymanych zgłoszeń SMS, weryfikujących każdorazowe wejście na zajęcia.

Zgłoszenia o zwrot kaucji są rozpatrywane w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu kursu w Szkole Tańca FEN. Jeżeli kursant od dnia zakończenia kursu nie zgłosił prośby o zwrot kaucji w przeciągu 3 miesięcy, kaucja automatycznie przepada.