Ogólny regulaminy szkoły/osoby opłacające KARNETY

1. Szkoła Tańca FEN działa, jako niepubliczna placówka oświatowa, wpisana do rejestru placówek niepublicznych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Szkoła Tańca FEN działa także jako Działalność Artystyczna Pokazy i nauka tańca Joanna Kiljańczyk.     

Siedziba główna Szkoły Tańca FEN mieści się przy pl. Zbawiciela, kolejne miejsca prowadzenia zajęć:

Torwar Lodowisko COS ul. Łazienkowska 6a

OSiR Targówek ul. Łabiszyńska 20

Osir Zacisze ul.Blokowa 3

Jupiter ul.Towarowa 22

 

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Szkoły Tańca FEN. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie http://www.szkolatanca-fen.pl/

 

3. Start kursu/ zapisy na zajęcia: Kurs startuje po zebraniu się wymaganej ilości osób - oraz przedstawienia potwierdzenia wpłaty za zajęcia. Rezerwacja miejsca na zajęcia możliwa  jest drogą elektroniczną - wysyłanie maila przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://www.szkołatanca-fen.pl/ telefonicznie lub osobiści w Szkole Tańca FEN. Rezerwacja miejsca w danej grupie jest ważna 7 dni - po tym okresie należy przedstawić dowód wpłaty za zajęcia inaczej Szkoła Tańca FEN zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy danej grupy.

 

4.Czas trwania każdego rozpoczynającego się kursu tańca przewidziany jest na okres 3-miesięczny. Uczestnicy zajęć przy zapisie deklarują się na przynajmniej 2 miesiące uczestnictwa w wybranym kursie. Jeżeli Kursant  planuje uczestnictwo w kursie w krótszym czasie, deklaruje to przy zapisie na zajęcia i informuje o tym osobę przyjmującą deklarację. Przy zapisie wymagana jest deklaracja ilości zajęć, na które uczestnik zobowiązuje się uczęszczać oraz data i podpis deklaracji, na której znajduje się aktualny regulamin.

 

5. Kursanci wyrażający chęć uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca FEN  zobowiązani są do wniesienia opłaty za dwa miesiące zajęć najpóźniej na 1 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Wpłata dokonana na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć jest podstawą do rezerwacji miejsca w grupie, a dla Szkoły Tańca Fen podstawą do uruchomienia danej grupy zajęć.

 

Opłaty za zajęcia należy wpłacić najpóźniej na 1 dzień przed startem na rachunek szkoły:

 

 97 1140 2017 0000 4002 1076 6972                    

                                                                                                     

 

Osoby dokonujące wpłat na rachunek szkoły proszone są o zabranie wydrukowanego potwierdzenia wpłaty celem okazania w recepcji szkoły bądź przesłania emailem.

W przypadku wyboru opcji krótszej niż trzy i dwumiesięczna, uczestnik zajęć zobowiązany jest do dokonania opłaty za zajęcia zgodnie z ilością zadeklarowanych zajęć. Wniesiona opłata dotyczy kolejnych zajęć przewidzianych określonym terminem, wg planu zajęć danej grupy.  

 

6. Informacje odnośnie startu zajęć i sposobu dopełnienia opłat Szkoła Tańca FEN przekaże drogą mailową oraz powiadomi smsem o planowanym starcie grupy i wysłanych mailach informacyjnych, związanych z organizacją zajęć startującej grupy. 

(W trakcie trwania kursu przekazanie przez kursanta informacji o planowanych nieobecnościach nie skutkuje przesunięciem, czy pomniejszeniem opłaty.)
 

7.  Opłata za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na poczet innych zajęć wybranych dowolnie przez Kursanta w godzinach i dniach, jakie mu odpowiadają,oprócz zajęć grupy, do której uczęszczał. Istnieje możliwość przeniesienia płatności na inny kurs, o ile w grupie, do której chce dołączyć uczestnik, jest jeszcze miejsce. Karnet jednak nie przesuwa się na kolejne miesiące uczestnictwa.  

 

8. Wykupione karnety na zajęcia przypisane są danemu uczestnikowi zajęć i nie są przenoszone na poczet innych uczestników zajęć. Każdy uczestnik zajęć po wykupieniu karnetu otrzymuje od Szkoły Tańca FEN wejściówkę na zajęcia, na której zaznaczane są kolejne wejścia na zajęcia poprzez podstemplowanie -  pieczątka z logo Szkoły przy odbytym terminie zajęć. Warunkiem wejścia na zajęcia jest posiadanie odpowiedniego karnetu i pokazanie go w recepcji.

 

9. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia przed ich rozpoczęciem, ale nie daje to gwarancji wolnych miejsc w danej grupie. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby korzystające z karnetu bądź te, które wcześniej zarezerwowały miejsce w danej grupie zajęć.

 

10. Terminy grup na których zajęcia można odbywać celem odrobienia/odebrania zajęć można ustalić na recepcji szkoły.

 

12. Kursant który podjął uczestnictwo i odbył określoną liczbę zajęć zgodnie z deklaracja jaką złożył przy starcie zajęć, w przypadku dalszego udziału w zajęciach (poza zadeklarowanym czasem) automatycznie wyraża zgodę na przedłużenie deklaracji o kolejne dwa miesiące, o ile nie zastrzegł, że rezygnuje z zajęć w dniu zakończenia poprzedniej deklaracji, dlatego nie jest wymagana forma pisemna " przedłużenia deklaracji" ( automatycznie przy braku rezygnacji deklaracja przedłuża się i wszystkie związane z nią formalności i opłaty, umowa nie ustaje).

 

13. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę lub z innych powodów niezależnych od Szkoły Tańca FEN, Szkoła Tańca FEN zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy. W w/w przypadkach osoby, które dokonały wpłaty mają prawo do:

1) zwrotu pełnej kwoty za jednorazowe wejście za zajęcia,

2) wykorzystania wpłaconej kwoty w ramach innych zajęć wskazanych przez Szkołę Tańca FEN,

3) osoby, które wykupiły karnet na określoną liczbę zajęć mają możliwość wykorzystania karnetu w innej grupie zajęć,

4) przedłużenia ważności karnetu tak, aby w pełni go wykorzystać.

Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji studia oraz mailowo przy zapisie na zajęcia.
 

14. Szkoła Tańca FEN proponuje również udział w kursach tańca dla singli. Próbujemy Państwa dobrać na zajęciach w pary – nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualny brak uczestnictwa w zajęciach solistów – singli, którzy zadeklarowali udział i potwierdzili przybycie na zajęcia, a na zajęcia ostatecznie nie przybyli lub zrezygnowali z zajęć w trakcie trwania kursu. Na wypadek rezygnacji partnera Szkoła będzie próbowała zapewnić inną osobę do udziału w zajęciach. Szkoła Tańca FEN nie ponosi odpowiedzialności na wypadek braku możliwości zapewnienia nowego partnera. Osoby sparowane przez Szkołę proszone są po pierwszych zajęciach o wymienienie kontaktów ze swoim współpartnerem/ką celem wzajemnego informowania o nieobecnościach. Szkoła po dobraniu partnera nie uczestniczy w kontakcie pomiędzy osobami w parze, nie zajmuje się również informowaniem o nieobecnościach jednej z osób z pary.

 

15. Odpowiedzialność za własne zdrowie na zajęciach. Szkoła Tańca FEN nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć, czy podczas przebywania w Szkole Tańca. Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć, na zajęciach pole dance Szkoła również nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy. Kursant korzysta z zajęć wykonując zalecenia i instrukcje instruktora w celu minimalizacji ryzyka kontuzji.
 

16. Za rzeczy pozostawione w Szkole, Szkoła Tańca FEN szkoła nie ponosi odpowiedzialności – prosimy o zabieranie rzeczy wartościowych na salę. Za wszelkie wypadki związane z urazami, kontuzjami, chorobami na zajęciach, Szkoła Tańca FEN nie ponosi odpowiedzialności. Szkoła Tańca FEN nie ubezpiecza uczestników zajęć. Wszyscy uczestnicy zajęć w Szkole Tańca FEN ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie i ewentualne kontuzje na zajęciach. Obowiązuje bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na zajęcia. 

 

17. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Szkoły Tańca FEN, o każdorazowych zmianach w zajęciach, uruchomieniu nowych grup, o zmianie terminów zajęć lub innych wydarzeniach związanych z działalnością szkoły będziemy informować komunikatami zamieszczanymi na stronie głównej szkoły. Osoby bez dostępu do Internetu przy zapisie na zajęcia zobowiązane są do poinformowania o braku możliwości zapoznania się z powyższymi informacjami na stronie głównej Szkoły Tańca FEN, w celu uzyskania powyższych informacji drogą mailową lub sms'em. Również w przypadku braku możliwości umieszczenia w/w informacji na stronie głównej, kursanci zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach drogą mailową lub sms'em.
 

18. Poprzez zapisanie się na zajęcia kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji kursu w którym uczestniczy, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną i sms'ową informacji o programie zajęć oraz zasadach uczestnictwa. Zapisanie się na kurs w Szkole Tańca FEN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca FEN w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 

19. Za szkody na terenie Szkoły Tańca FEN powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy. Regulamin będzie ogólnie dostępny w siedzibie Szkoły Tańca FEN. Uczestnicy kursu w siedzibie szkoły zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

 

20. Szkoła tańca FEN dokonuje weryfikacji wpłat i kaucji na poczet kursu w przeciągu pół roku od zakończenia kursu, po zakończeniu kursu uprzejmie prosimy o wysłanie mailowego zgłoszenia celem zwrotu kaucji bądź ewentualnych nadpłat.      

 

21. Zgodnie z rozporządzeniem RODO szkoła tańca FEN przechowuje dane osobowe pozyskane podczas zapisów na zajęcia wyłącznie za zgodą klientów wyrażoną przy zapisie przy wypełnianiu formularza zajęciowego. Pozyskane dane objęte są ochroną tajemnicy przekazanych danych, nie podlegają udostępnianiu ani nie są wykorzystywane dla innych celów niż informacyjne dotyczące prowadzenia zajęć na które zapisał się dany uczestnik. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez klienta opiera się na zasadach dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznaczności. Przy elektronicznym zapisie na zajęcia zgodą przybiera formę emailową, przy zapisie w siedzibie szkoły formę ustną bądź pisemną (podpisany regulamin zajęć).      

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH OK SYSTEM

Każdy kursant  korzystający z kart partnerskich w Szkole Tańca FEN: OK SYSTEM, zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 50 zł/os na rachunek szkoły najpóźniej  na 3 dni przed startem zajęć w celu rezerwacji miejsca w grupie. Istnieje również możliwość zajęciach poinformuje o rezygnacji z kursu.

Nieobecności na zajęciach.

W przypadku nieobecności na zajęcia w ciągu 14 dni należy  odrobić nb na grupie innej niż uczęszczana (dowolny styl).

W przypadku braku odrobienia zajęć z kaucji za nb potrącana jest kwota 25zł. Po przepadku części kaucji wymagana jest ponowna dopłata do pełnej wysokości kaucji.

Regulamin Szkoły Tańca FEN dla u użytkowników kart partnerskich i postanowienia z niego wynikające zapewniają ciągłość zajęć oraz jednocześnie chronią zarówno użytkowników kart jak i Szkołę Tańca FEN przed problemem braku w zajęć z powodu niewystarczającej frekwencji kursantów. Regulamin i warunki korzystania z zajęć stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed brakiem zajęć z powodu niskiej  frekwencji pomimo przybycia uczestników zajęć.

Szkoła zastrzega sobie odwołanie zajęć jeśli frekwencja uczestników nie przekroczy 4 osób w danej grupie.

Użytkownicy kart partnerskich zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego Szkoły tańca FEN, rozpoczęcie kursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kursant, który podjął uczestnictwo w zajęciach i odbył  liczbę zajęć zgodnie z deklaracją jaką złożył przy starcie zajęć, w przypadku dalszego udziału w zajęciach (poza zadeklarowanym czasem) automatycznie wyraża zgodę na przedłużenie deklaracji o kolejne dwa miesiące o ile nie zastrzegł, że rezygnuje z zajęć w dniu zakończenia poprzedniej deklaracji, dlatego nie jest wymagana forma pisemna „przedłużenia deklaracji” (automatycznie przy braku rezygnacji deklaracja przedłuża się i wszystkie związane z nią formalności i opłaty, umowa nie ustaje).

Kaucja zwracana jest w przeciągu 14 dni roboczych od dnia mailowego zgłoszenia o rezygnacji z zajęć na adres: taniec-fen|wp.pl| |taniec-fen|wp.pl
Warunkiem ubiegania się o zwrot są:
- Zakończenie deklarowanego czasu uczestnictwa (rezygnacja w trakcie deklarowanego czasu uczestnictwa jest równoznaczna z przepadkiem kaucji).
- ilość zadeklarowanych zajęć musi być zgodna z ilością odbytych zajęć.
- posiadanie dowodu wpłaty kaucji

Zwrot kaucji jest weryfikowany na podstawie otrzymanych zgłoszeń SMS, weryfikujących każdorazowe wejście na zajęcia.

Zgłoszenia o zwrot kaucji są rozpatrywane w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu kursu w Szkole Tańca FEN. Jeżeli kursant od dnia zakończenia kursu nie zgłosił prośby o zwrot kaucji w przeciągu 3 miesięcy, kaucja automatycznie przepada.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH OK SYSTEM

Każdy kursant  korzystający z kart partnerskich w Szkole Tańca FEN: OK SYSTEM, zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 50 zł/os na rachunek szkoły, najpóźniej  na 3 dni przed startem zajęć w celu rezerwacji miejsca w grupie. Istnieje również możliwość zajęciach poinformuje o rezygnacji z kursu.

Nieobecności na zajęciach.

W przypadku nieobecności na zajęcia w ciągu 14 dni należy  odrobić nb na grupie innej niż uczęszczana (dowolny styl).

W przypadku braku odrobienia zajęć z kaucji za nb potrącana jest kwota 25zł. Po przepadku części kaucji wymagana jest ponowna dopłata do pełnej wysokości kaucji.

Regulamin Szkoły Tańca FEN dla u użytkowników kart partnerskich i postanowienia z niego wynikające zapewniają ciągłość zajęć oraz jednocześnie chronią zarówno użytkowników kart jak i Szkołę Tańca FEN przed problemem braku w zajęć z powodu niewystarczającej frekwencji kursantów. Regulamin i warunki korzystania z zajęć stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed brakiem zajęć z powodu niskiej  frekwencji pomimo przybycia uczestników zajęć.

Szkoła zastrzega sobie odwołanie zajęć jeśli frekwencja uczestników nie przekroczy 4 osób w danej grupie.

Użytkownicy kart partnerskich zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego Szkoły tańca FEN, rozpoczęcie kursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kursant, który podjął uczestnictwo w zajęciach i odbył  liczbę zajęć zgodnie z deklaracją jaką złożył przy starcie zajęć, w przypadku dalszego udziału w zajęciach (poza zadeklarowanym czasem) automatycznie wyraża zgodę na przedłużenie deklaracji o kolejne dwa miesiące o ile nie zastrzegł, że rezygnuje z zajęć w dniu zakończenia poprzedniej deklaracji, dlatego nie jest wymagana forma pisemna „przedłużenia deklaracji” (automatycznie przy braku rezygnacji deklaracja przedłuża się i wszystkie związane z nią formalności i opłaty, umowa nie ustaje).

Kaucja zwracana jest w przeciągu 14 dni roboczych od dnia mailowego zgłoszenia o rezygnacji z zajęć na adres: taniec-fen|wp.pl| |taniec-fen|wp.pl
Warunkiem ubiegania się o zwrot są:
- Zakończenie deklarowanego czasu uczestnictwa (rezygnacja w trakcie deklarowanego czasu uczestnictwa jest równoznaczna z przepadkiem kaucji).
- ilość zadeklarowanych zajęć musi być zgodna z ilością odbytych zajęć.
- posiadanie dowodu wpłaty kaucji

Zwrot kaucji jest weryfikowany na podstawie otrzymanych zgłoszeń SMS, weryfikujących każdorazowe wejście na zajęcia.

Zgłoszenia o zwrot kaucji są rozpatrywane w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu kursu w Szkole Tańca FEN. Jeżeli kursant od dnia zakończenia kursu nie zgłosił prośby o zwrot kaucji w przeciągu 3 miesięcy, kaucja automatycznie przepada.